แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA 63)

EB1

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 1 (1.1) บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

ข้อที่ 1 (1.2) ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web Site

ข้อที่ 1 (1.3) ในใบบันทึกมีการขออนุญาติเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนาเสนอข้อมูลการ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5 องค์ประกอบ

ข้อที่ 2 (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ข้อที่ 2 (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค /ข้อจำกัด

ข้อที่ 2 (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ข้อที่ 2 (2.4) แนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 3 (3.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3 (3.2) แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site

ข้อที่ 3 (3.3) Capture หน้าจอ + Print Screen จาก Wen site ของหน่วยงาน

EB 2

ข้อที่ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อที่ 1 (1.1) บันทึกข้อความ ลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 1 (1.2) บันทึกข้อความ ลงนามคาสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 2 (2.1) คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจข้อสั่งการ

ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ การกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ข้อที่ 3 (3.1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ภายใน 30 วันทาการ ระบุวันที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณใน การอธิบายข้อคาถามวันที่ได้ทาการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

ข้อที่ 3 (3.1.1) งบดำเนินงาน

ข้อที่ 3 (3.1.1.1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อที่ 3 (3.1.1.2) เงินบำรุง ปี 2563

ข้อที่ 3 (3.1.1) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

ข้อที่ 3 (3.1.2) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 3 (3.1.3) หนังสือจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 3 (3.1.4) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อที่ 3 (3.1.5) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

ข้อที่ 3 (3.1.6) ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ข้อที่ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3 (3.1.8) Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ข้อที่ 3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทางมาตรการ กลไก (ตามข้อ 3 ในส่วนที่ 1) เช่น งบลงทุนทุกไตรมาส, งบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน

ข้อที่ 3 (3.2.1-3.2.2) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ สื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

ข้อที่ 3 (3.2.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

ข้อที่ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

ข้อที่ 3 (3.2.5) Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

จัดจ้างและผู้เสนองาน

3.3.3 หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มี 2 แบบ

3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทาง การตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563

1) ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน100,000 บาท

2) ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100,000 บาท

EB 3

EB 3 ข้อ 1 หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 โครงการ

 

ข้อที่ 1 (1.1) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานใน ระบบ e-GP)

-ไตรมาส4

ข้อที่ 1 (1.2) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)

-ไตรมาส 4

ข้อที่ 1 (1.3) กรณีที่หน่วยงานมีแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน website ของหน่วย งานและปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 1 (1.4) ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 1 (1.5) Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-ไตรมาส 4

EB 4

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

ข้อที่ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

ข้อที่ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ตุลาคม 62 พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 มีนาคม 63 เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63 กรกฏาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63

ข้อที่ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น

 

3.3 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

 

EB5 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
ข้อที่ 2 โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)
ข้อที่ 3 รายงานประชุม/โครงการ /กิจกรรม ที่แสดงชื้อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อที่ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อที่ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือ พิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ขึ้นบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็ป ไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB6 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อที่ 2 โครงการ / แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ)
ข้อที่ 3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่ เลือก
ข้อที่ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อที่ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อที่ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 8 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB7 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อที่ 2 โครงการ / แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอนเหมือนกับโครงการ)
ข้อที่ 3 รายงานประชุม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของ ภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจาการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่
ข้อที่ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อที่ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาหรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB8 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้แสดงเอกสาร/หลักฐาน มีรายละเอียด ดังนี้กรอบแนวทางกรอบแนวทาง
ข้อที่ 3.1 จะต้องมีลักลักษณะ/ประเภทข้อมมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ข้อที่ 3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อย่างชัดเจน
ข้อที่ 3.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการายงานผลการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
ข้อที่ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB9 ข้อที่ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
ข้อที่ 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
ข้อที่ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
ข้อที่ 1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน
ข้อที่ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
ข้อที่ 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยรวม (สามารถ Ling จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้)
ข้อที่ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2522
ข้อที่ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2522
ข้อที่ 1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560ข้อ บังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ข้อที่ 1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อที่ 1.10.1 สื่ออินโฟกราฟฟิกแนวตั้ง

ข้อที่ 1.10.2 สื่ออินโฟกราฟฟิกแนวนอน

ข้อที่ 1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conductจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct
ข้อที่ 1 (2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 1 (3 )แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ข้อที่ 1 (4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อที่ 1 (5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ข้อที่ 1 (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ข้อที่ 1 (7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

ข้อที่ 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อที่ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ข้อที่ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

ข้อที่ 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน การจัด ซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความชัด แย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจ สอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย งานในการเปิดเผยข้อมูลความชัด แย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ข้อที่ 1 (8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อที่1( 9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558 )
ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB10 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ หน่วยงาน ประกอบด้วย (อย่างน้อย)
- แผนงาน
- โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
 
 
ข้อที่ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ผู้ตรวจประเมินแบบ สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐานข้อ EB9
EB11 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ หน่วยงาน (ที่ผ่านมา) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) ประกอบด้วย
- ผลการประเมิน
- แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ข้อที่ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ผู้ตรวจประเมินแบบ สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐาน ข้อ EB9 ได้
EB12
ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วย งานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
- ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

- การใช้จ่ายงบประมาณ

รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 ก.พ. 63

รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 ส.ค. 63

ข้อที่ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ผู้ตรวจประเมินแบบ สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ตรวจสอบจาก Link ตามหลักฐานข้อ EB9 ได้

EB13 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ข้อที่ 3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ข้อที่3.2 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อ ผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อที่ 3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อที่ 3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้ง องค์กร
ข้อที่ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS
EB14 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย ผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบในรอบปีงบประมาณ ประกาศผลการปฏิบัติราชการฯ
รอบที่ 1 ไม่คำนึงถึงคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
รอบที่ 2 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ
ข้อที่ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อที่ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS
EB15

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ

สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อที่ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
ข้อที่ 5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB16 ข้อที่ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
ข้อที่ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทาง อื่นๆ ที่ หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
ข้อที่ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงาน การรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏ หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
ข้อที่ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
ข้อที่ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วั
ข้อที่ 6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง
ข้อที่ 7 บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน โ โดยมี
ข้อที่ 7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวงานแก้ไข
ข้อที่ 7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขอที่ 7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
ข้อที่ 7.3 กรณีไม่มี่เรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น หรือประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง ต้องรายงานสรุปผลว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนนั้นๆ และต้องนำ หลักฐานขึ้นเว็บไซต์
ข้อที่ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB17 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามสั่งการ/ข้อสั่งการ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับ สินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไก การกำกับ ติดตาม ประกอบด้วย

ข้อที่ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ (ล้อจากของกระทรวง หรือใช้ของกระทรวงก็ได้)

ข้อที่ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวัน ที่ 12 ก.ย. 60

ข้อที่ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้า

ข้อที่ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค

ข้อที่ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการ เบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการ การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อที่ 2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ

ข้อที่ 2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

ข้อที่ 3 หลักฐานแจ้งเวียน
ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่ หน่วยงาน กำหนด
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB18 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ /กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้าง วัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
ข้อที่ 3 มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ ชัดเจน
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB19 ข้อที่ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และ การบริหาร งานที่โปร่งใส
  ข้อที่ 2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG มีการกำหนด
ข้อที่ 2.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
ข้อที่ 2.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของ หน่วยงาน
ข้อที่ 2.3 ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
ข้อที่ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อที่ 4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่นPrint Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB20 ข้อที่ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อที่ 2 สรุปผลรายงานการประชุม
ข้อที่ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม ตามหลัก สากล
ข้อที่ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงานPrint Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB21 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้ สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20
ข้อที่ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB22 ข้อที่ 1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้น กระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ข้อที่ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อที่ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการ ประชุม หรืออบรม/ สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการ ขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB23 ข้อที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งต้อง แสดงรายละเอียดดังนี้
ข้อที่ 1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน ดำเนินการตามคู่มือ แนวทางการจัด ทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องแสดง อย่างน้อย 5 องค์
- โครงการ/กิจกรรม
- งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม
- วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
ข้อที่ 1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือการ ขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ข้อที่ 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงาน
ข้อที่ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อที่ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2
ข้อที่ 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2
ข้อที่ 1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานต้องผ่าน ความเห็น ชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อที่ 1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ อำนาจ หรือประธานชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อที่ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาต นำเผย แพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น

ข้อที่ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB24 ข้อที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบประจำปีของหน่วยงาน
ข้อที่ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
ข้อที่ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
ข้อที่ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน

ข้อที่ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม ข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - แบบฟอร์มที่ 2 และ แบบฟอร์มที่ 3

ข้อที่ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นข้อที่ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB25 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
ข้อที่ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อที่ 2.1 วิธีการตรวจสอบ
ข้อที่ 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อที่ 2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้ง องค์กร
ข้อที่ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อที่ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้า หน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อที่ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
ข้อที่ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB26 ข้อที่ 1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
ข้อที่ 1.1 ประเภทงานบริการ
ข้อที่ 1.2 ขั้นตอน
ข้อที่ 1.3 ระยะเวลาที่ใช้
(เป็นอันเดียวกับ EB 9 ข้อ 9 ได้)
ข้อที่ 2 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน ช่องทางอื่น
ข้อที่ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

Copyright © 2018, โรงพยาบาลขุนตาล 208 หมู่ที่ 12 ถนนเทิง – เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-606221,053-606222 แฟ็ก 053-606220.