แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA 64)

EB1

เรื่อง การกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน

ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วยกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย

ข้อที่ 3.1 จะต้องมีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อที่ 3.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะอย่างชัดเจน

ข้อที่ 3.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผติดตาม การดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb site ของหน่วยงานในระบบ MITAS

EB2

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

ข้อที่ 1 .1 ข้อมูลผู้บริหาร (ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง-รูปถ่าย-หมายเลขโทรศัพท์)

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ ชอบรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

ข้อที่ 9 (9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

ข้อที่ 9 (9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อที่ 9 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดใน กรอบแนวทาง

ไตรมาส 4 กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564

ข้อที่ 9 (9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 9 (9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

ไตรมาส 4 กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 11 - คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 3

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดย ต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบครบทั้ง

4 องค์ประกอบ คือ

ข้อที่ 2 (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ข้อที่ 2 (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

ข้อที่ 2 (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ข้อที่ 2 (2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 4

เรื่อง มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อที่ 1 หน่วยงาน ต้องดำเนินการทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ดังนี้ ะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจง ประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

ข้อที่ 1 (1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 1 (1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 1 (1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- งบดำเนิงาน

- งบลงทุน

ข้อที่ 1 (1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

ข้อที่ 1 (1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 1 (1.6) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

ข้อที่ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

ข้อที่ 2 (2.1) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563

(ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)

ไตรมาสที่2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 มค.2564 มีค.2564

(มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )

ไตรมาสที่3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 เม.ย.2564 มิ.ย.2564

(เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )

ไตรมาสที่4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 กค.2564 กย.2564

(กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)

ข้อที่ 2 (2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563

(ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)

ไตรมาสที่2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มค.2564 มีค.2564

(มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )

ไตรมาสที่3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เม.ย.2564 มิ.ย.2564

(เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )

ไตรมาสที่4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 กค.2564 กย.2564

(กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)

ข้อที่ 2 (2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563

(ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)

ไตรมาสที่2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 มค.2564 มีค.2564

(มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )

ไตรมาสที่3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 เม.ย.2564 มิ.ย.2564

(เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )

ไตรมาสที่4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 กค.2564 กย.2564

(กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)

ข้อที่ 2 (2.4) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

ข้อที่ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ข้อที่ 3 (3.1) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ /ประกาศ ฯลฯ และการ ควบคุม กำกับ สอบทาน จำนวน 2 แบบ คือ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเกิน 100,000 บาท

ข้อที่ 3 (3.2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวัน ที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผย ข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุแนบกับชุดใบสำคัญ การเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

ไตรมาสที่1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตค. 63 ธค.63

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท

ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว)

ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย มค.64 มีค.64

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท

ไตรมาสที่3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เม.ย.64 มิ.ย.64

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท

ไตรมาสที่4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย กค.64 กย.64

บันทึกข้อความขออนุญาติขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงานไตรมาส 4

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 บาท

ข้อที่ 3 (3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3 (3.5) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะ ข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS

EB5 เรื่อง การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 ตค.2563 - ธันวาคม2563

(ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)

ไตรมาสที่2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 มค.2564 มีค.2564

(มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )

ไตรมาสที่3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 เม.ย.2564 มิ.ย.2564

(เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )

ไตรมาสที่4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 1 กค.2564 กย.2564

(กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)

ข้อที่ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้


ไตรมาสที่1 แสดงแบบ สขร. 1 ตค. 2563 - ธันวาคม 2563

(ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)

ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร. 1 มค. 2564 มีค. 2564

(มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )

ไตรมาสที่3 แสดงแบบ สขร. 1 เม.ย. 2564 มิ.ย. 2564

(เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )

ไตรมาสที่4 แสดงแบบ สขร. 1 กค. 2564 กย. 2564

(กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)

ในไตรมาสที่4 ตัดในวันที่ส่งประเมินและหน่วยงานนำแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564 ที่เสร็จสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง

ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่1 แบบฟอร์ม 1 ตค. 2563 - ธันวาคม 2563

(ตุลาคม 63) (พฤศจิกายน 63) (ธันวาคม 63)

ไตรมาสที่2 แบบฟอร์ม 1 มค. 2564 มีค. 2564

(มกราคม 64 ) (กุมภาพันธ์ 64 ) (มีนาคม 64 )

ไตรมาสที่3 แบบฟอร์ม 1 เม.ย. 2564 มิ.ย. 2564

(เมษายน 64) (พฤษภาคม 64) (มิถุนายน 64 )

ไตรมาสที่4 แบบฟอร์ม 1 กค. 2564 กย. 2564

(กรกฎาคม 64) (สิงหาคม 64) (กันยายน64)

ข้อที่ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB6 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

EB7 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ ปฏิบัติงานต่ำและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)
ข้อที่ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
3.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธี การพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
3.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่าต่อผู้บังคับชา
3.4 มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อที่ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
ข้อที่ 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB8 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ โดยไม่ต้องคำนึงถึงคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
- ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ
รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เมษายน 63 - กันยายน 63)

-หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
- ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ
รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)

-หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด

ข้อที่ 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 4. Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB9 ข้อที่ 1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการ ป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย ปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2 โครงการ

ข้อที่ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
ข้อที่ 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ข้อที่ 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ข้อที่ 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
ข้อที่ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
ข้อที่ 8 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
EB10 ข้อที่ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
ข้อที่ 3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน จานวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน)

รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 63 - มีนาคม 64
รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนเมษายน 64 กันยายน 64

ข้อที่ 4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกาหนดตามความเหมาะสม
ข้อที่ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB11 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค์ และแนวทางแก้ไข

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64

ข้อที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64

- แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ข้อที่ 4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง

ข้อ 4 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ไตรมาส 4

ข้อที่ 5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB12
ข้อที่ 1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 โครงการ / กิจกรรม

ข้อที่ 2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตาม ภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
ข้อที่ 3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

ข้อที่ 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

ข้อที่ 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

ข้อที่ 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

ข้อที่ 8. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

ข้อที่ 9. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

EB13 ข้อที่ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกาหนด ที่มีการกาหนดกลไกการกากับ ติดตาม ประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 25602.2
2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วย งานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล (ถ้ามี)

ข้อที่ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อที่ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

รอบ ๑๒ เดือน (๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ - 31 สิงหาคม ๒๕๖๔)

ข้อที่ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB14 ข้อที่ 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการ ยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกากับติดตาม
ข้อที่ 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
ข้อที่ 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
ข้อที่ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS
EB15

ข้อที่ 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการ ยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ข้อที่ 4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
ข้อที่ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB16 ข้อที่ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ข้อที่ 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 ถึงเดือนมีนาคม 64)
ข้อที่ 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ข้อที่ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
ข้อที่ 7. Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
EB17 ข้อที่ 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สามารถเลือกชื่อแผนได้ดังนี้
2.1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม...(ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม...(ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อที่ 3. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ...(ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อที่ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี

3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (เป็นคำสั่งเดิม หรือมีการทบทวนคำสั่งกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มที่ 1)

ข้อที่ 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 5. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB18

ข้อที่ 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ เป็นรูปเล่มรายงาน
(รอบ 6 เดือน = มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน = กันยายน 2564) ที่มีเนื้อหาแสดงผลการกำกับติดตามการดาเนินการตามแผนฯ
1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

ข้อที่ 2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายงานผลการกากับติดตามการดำเนินการตามข้อกาหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสา นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ไตรมาส 4

ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ

- แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ
(รอบ 6 เดือน = 16 มีนาคม 2564 )

(รอบ 12 เดือน = 15 กันยายน 2564)


- แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ
(รอบ 6 เดือน = 16 มีนาคม 2564)

(รอบ 12 เดือน = 15 กันยายน 2564)12 เดือน = 15 กันยายน 2564)
2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB19 ข้อที่ 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ข้อที่ 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ข้อที่ 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เป็นรูปเล่มรายงาน

1. ปกหน้า
2. คำนำ
3. สารบัญ
4. บทที่ 1 3 (แล้วแต่กรณี)
5. ภาคผนวก
6. บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี)
7. ปกหลัง

ข้อที่ 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB20 ข้อที่ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ข้อที่ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ข้อที่ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB21 ข้อที่ 1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2 โครงการ

ข้อที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ข้อที่ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ข้อที่ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ข้อที่ 6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
ข้อที่ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
ข้อที่ 8 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
EB22 ข้อที่ 1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
1.2 โครงการ

ข้อที่ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
ข้อที่ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
ข้อที่ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม
ข้อที่ 6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 7 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
ข้อที่ 8 วาง Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
EB23 ข้อที่ 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อที่ 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
ข้อที่ 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
ข้อที่ 4. กิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง
ข้อที่ 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
ข้อที่ 7. Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
EB24 ข้อที่ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
ข้อที่ 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ข้อที่ 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน
ข้อที่ 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และคู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน

ข้อที่ 5. รายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน ตามแบบ รายงานที่กาหนด ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4

รายงานการกำหนดติดตามมาตราการป้องกันและแก้ไขดำเนินการ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงานให้เสร็จสิ้น ในไตรมาสที่ 4

ข้อที่ 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ข้อที่ 7. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

Copyright © 2018, โรงพยาบาลขุนตาล 208 หมู่ที่ 12 ถนนเทิง – เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-606221,053-606222 แฟ็ก 053-606220.