แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA 65)

EB1

เรื่อง หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง/กรอบแนวทาง

ข้อที่ 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วย งาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิมหรือทบทวนคำสั่ง)

(1.2.1) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อที่ 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วยข้อคำถาม ข้อ2. (ข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.2)

ข้อที่ 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ข้อที่ 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2.2 มีรายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ข้อที่ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

ข้อที่ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่งและ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

ข้อที่ 1.2 นโยบายผู้บริหาร

ข้อที่ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

ข้อที่ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อที่ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
ข้อที่ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อที่ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
ข้อที่ 14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ)
ข้อที่ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

- สรุปปีงบประมาณ 2564

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2565

ข้อที่ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สรุปปีงบประมาณ 2564

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2565

ข้อที่ 17 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
ข้อที่ 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อที่ 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อที่ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ในกรอบแนวทาง

17.3.1 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดใน ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ข้อที่ 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิด เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้อที่ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

 

EB 3

เรื่อง หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม รายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจากัด
(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
(4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนาไปสู่การปรับปรุงการ จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ข้อที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4

เรื่องหน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อที่ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคาอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐานวันที่ ที่ได้ทำการประกาศเผย แพร่ให้ชัดเจน

ข้อที่ 1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ข้อที่ 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายและเงินบำรุง รพ.ไตรมาส 2

ข้อที่ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

(งบดำเนินการ) และ (งบลงทุน)

ข้อที่ 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

ข้อที่ 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา

ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

ข้อที่ 2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ข้อที่ 2.1 ไตรมาส 2 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ข้อที่ 2.1 ไตรมาส 3 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ข้อที่ 2.1 ไตรมาส 4 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

ข้อที่ 2.2 ไตรมาส 2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

ข้อที่ 2.2 ไตรมาส 3 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

ข้อที่ 2.2 ไตรมาส 4 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาส 3 3 งบดำเนินงาน ไตรมาส 4

 

ข้อที่ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2.3 ไตรมาส 2 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2.3 ไตรมาส 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2.3 ไตรมาส 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ข้อที่ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ข้อที่ 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3.2 มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ
จำนวน 2 แบบ คือ

- วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และ

- วงเงินเกิน 100,000 บาท

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB5
เรื่อง หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ตุลาคม 2564)(พฤศจิกายน 2564)(ธันวาคม 2564)

ข้อที่ 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2564)(พฤศจิกายน 2564)(ธันวาคม 2564)


ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ตุลาคม 2564)(พฤศจิกายน 2564)(ธันวาคม 2564)

ไตรมาสที่ 2

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(มกราคม 2565)(กุมภาพันธ์ 2565)(มีนาคม 2565)

ข้อที่ 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2
(มกราคม 2565)(กุมภาพันธ์ 2565)(มีนาคม 2565)

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(มกราคม 2565)(กุมภาพันธ์ 2565)(มีนาคม 2565)

ไตรมาสที่ 3

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(เมษายน2565)(พฤษภาคม 2565)(มิถุนายน 2565)

ข้อที่ 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3
(เมษายน2565)(พฤษภาคม 2565)(มิถุนายน 2565)

 

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(เมษายน2565)(พฤษภาคม 2565)(มิถุนายน 2565)

ไตรมาสที่ 4

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(กรกฎาคม 2565)(สิงหาคม 2565)(กันยายน 2565)

ข้อที่ 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4

(กรกฎาคม 2565)(สิงหาคม 2565)(กันยายน 2565)

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(กรกฎาคม 2565)(สิงหาคม 2565)(กันยายน 2565)

EB6

ข้อที่ 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อที่ 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ
พ.ศ.
2565 (แนบตามข้อ 1.1)

ข้อที่ 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ข้อที่ 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขอ
อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1)ข้อที่ 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1)

ข้อที่ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB7

ข้อที่ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา
อนุโลมเป็นนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
(แนบตามข้อ 1.)

ข้อที่ 3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2.
(องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)

ข้อที่ 4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อที่ 5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ข้อที่ 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 30 กันยายน 2564)

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
(ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่
บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

ข้อที่ 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น
และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 30 กันยายน 2564)

ข้อที่ 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 31 มีนาคม 2565)

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
(ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

ข้อที่ 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น
และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 31 มีนาคม 2565)

ข้อที่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9

ข้อที่ 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรม
อิเล็กทรอนิกส์ (On air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

ข้อที่ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

ข้อที่ 1.2 โครงการ

ข้อที่ 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ข้อที่ 3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

ข้อที่ 4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม

และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ข้อที่ 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรม
อิเล็กทรอนิกส์ (On air)

ข้อที่ 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB10

ข้อที่ 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์ม
การเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์

ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

ข้อที่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB11

ไตรมาสที่ 2

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน มีการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 30 มีนาคม 2565)

ข้อที่ 2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
(แนบตามข้อ 2.)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 30 มีนาคม 2565)

ข้อที่ 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ข้อที่ 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อที่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน มีการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 31 สิงหาคม 2565)

ข้อที่ 2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
(แนบตามข้อ 2.)
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 31 สิงหาคม 2565)

ข้อที่ 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ข้อที่ 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อที่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB12

ข้อที่ 1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อที่ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 1.2 โครงการ / กิจกรรม

ข้อที่ 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

ข้อที่ 3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก
ที่ผู้บริหารรับทราบ
(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

ข้อที่ 4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

ข้อที่ 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

ข้อที่ 6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)

ข้อที่ 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB13

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม
ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

ข้อที่ 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อที่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1.
ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด

ข้อที่ 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6.
(แนบตามข้อ 1.)

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB14

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3


ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด

ข้อที่ 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อที่ 4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อที่ 5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

ข้อที่ 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ
ตามที่หน่วยงานกำหนด

ข้อที่ 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ 1.)

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB15

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงาน
ของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่
ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของหน่วยงานและแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

ข้อที่ 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป
ของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์ม
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

ข้อที่ 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

ข้อที่ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB16

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
(แบบฟอร์มที่ 1ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB17

ไตรมาสที่ 2

 

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565)

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB18

ข้อที่ 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

ข้อที่ 3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 81)
ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

ข้อที่ 4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB19

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้อง
ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

ข้อที่ 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ข้อที่ 4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ข้อที่ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG

 

ข้อที่ 1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

ข้อที่ 2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

ข้อที่ 3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...

ข้อที่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB20

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)

ข้อที่ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ไตรมาสที่ 4

 

1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB21

ข้อที่ 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อที่ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อที่ 1.2 โครงการ

ข้อที่ 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

ข้อที่ 3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

ข้อที่ 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

ข้อที่ 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB22

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็นตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม
ข้อ 1.1 และข้อ 1.2

ข้อที่ 3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565)

ข้อที่ 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

ข้อที่ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB23

ไตรมาสที่ 2

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

ข้อที่ 2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ข้อมูลประกอบ
คำถาม
ตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2

ข้อที่ 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

ข้อที่ 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

 

ข้อที่ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

 

ข้อที่ 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานของหน่วยงาน
ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ
Google Form
และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อที่ 2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91) แนบตามข้อ 1.

ข้อที่ 3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS

ข้อที่ 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Copyright © 2018, โรงพยาบาลขุนตาล 208 หมู่ที่ 12 ถนนเทิง – เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-606221,053-606222 แฟ็ก 053-606220.