ประวัติโรงพยาบาลขุนตาล


-ตั้งอยู่เลขที่  208  หมู่ที่  12  ถนนเทิง – เชียงของ
-มีเนื้อที่ทั้งหมด   53 ไร่ 2 งาน
-เริ่มเปิดดำเนินการ (รพ. 10 เตียง)  6 ธันวาคม พ.ศ.2537
-ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30  เตียง     ปี 2539


ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ :208  หมู่ที่  12  ถนนเทิง – เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-606221โทรสาร 053-606220
E-mail address

 

Copyright © 2018, โรงพยาบาลขุนตาล 208 หมู่ที่ 12 ถนนเทิง – เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-606221,053-606222 แฟ็ก 053-606220.