ประวัติโรงพยาบาลขุนตาล


-ตั้งอยู่เลขที่ 208 หมู่ที่ 12 ถนนเทิง เชียงของ
-มีเนื้อที่ทั้งหมด 53 ไร่ 2 งาน
-เริ่มเปิดดำเนินการ (รพ. 10 เตียง) 6 ธันวาคม พ.ศ.2537
-ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ปี 2539


ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ :208 หมู่ที่ 12 ถนนเทิง เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-606221โทรสาร 053-606220
E-mail address

Copyright © 2018, โรงพยาบาลขุนตาล 208 หมู่ที่ 12 ถนนเทิง – เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-606221,053-606222 แฟ็ก 053-606220.