ประกาศ โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธรณสุข

เรื่อง กฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและระเบียบการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขอบงโรงพยาบาลขุนตาล เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลพญาเม็งรายจึงประกาศใช้กฎระเบียบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย และกฎระเบียบการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ส่วนราชการ หมายถึงกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธรณสุข

สำนักฯ หมายถึง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการ

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมบัติของส่วนราชการ ทั้งที่อยู่ภายใน และภายนอก ส่วนกลาง รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆภายในส่วนราชการ ตลอดจนถึงโปรแกรมและข้อมูลต่างๆที่มิได้จัดให้เป็นสื่อสาธารณะ

หน่วยงาน หมายถึง สถานบริการ ศูนย์วิชาการ กอง ของส่วนราชการ ภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธรณสุข

ผู้ใช้งาน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้ที่ส่วนราชการ อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้

บทลงโทษ หมายถึง บทลงโทษที่ส่วนราชการ เป็นผู้กำหนด หรือบทลงโทษตามกฎหมาย

หมวดที่ 2 กฎระเบียบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

11.เครื่องคอมพิวเตอร์และครือข่ายของส่วนราชการเป็นสมบัติของทางราชการ ห้ามผู้ใดเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต

12.ผู้ใช้งานต้องยอมรับอย่างไม่มีเงือนไขในการรับทราบกฎระเบียบหรือนโยบายต่างๆที่ส่วนราชการ กำหนดขึ้นโดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบหรือนโยบายของส่วนราชการ มิได้

13.ส่วนราชการให้บัญชีผู้ใช้งาน(User Account) เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้งานจะโอน จำหน่าย หรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้

14.บัญชีผู้ใช้งาน(User Account) ที่ส่วนราชการ ให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่างๆอันอาจจะเกิดขั้นรวมถึงผลเสียหายต่างๆที่เกิดจาก บัญชีผู้ใช้งาน(User Account) นั้นๆเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้อื่น

15.ห้ามผู้ใช้งานปฏิบัติการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแห่งสาธรณชนโดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระทำการใดๆดังกล่าว ย่อมพื่อว่าอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของส่วนราชการ

16.ห้ามผู้ใช้งานทำการใดๆที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้นคว้าหรือการแสวงหาผลกำไรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเช่น การประกาศแจ้งความ การซื้อหรือการจำหน่ายสินค้า การนำข้อมูลซื้อขาย การรับบริการค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้บริการโฆษณาสินค้าหรือการเปิบริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหากำไร

17.ผู้ใช้งานจะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่น กล่าวคือ ผู้ใช้งานจะต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆในส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (user account) ขอบผู้อื่น หรือเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ การเผยแพร่ข้อความใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น การใช้ภาษาหรือรูปภาพไม่สุภาพหรือการเขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนราชการ ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเยหายดังกล่าว

18.ส่วนราชการจะไม่ควบคุมเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่เก็บและรับส่งผ่านเข้าออกเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ และจะไม่รับรับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับส่งข้อมูลข่าวสาร และการไม่สามารถใช้งานได้ของระบบบางส่วนหรือทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบในความเยหายของการใช้งานเนื่องมาจากวงจรสื่อสารชำรุดจานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมายส่งไปไม่ถึงปลายทาง หรือส่งผิดสถานที่ และความผิดพลาดในข้อมูลหรือความเสียหายอันเกิดจากการล่วงละเมิดโดยผู้ใช้งานอื่นๆ

19.ผู้ใช้งานสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข / กฎ / ระเบียบ / คำแนะนำ ที่ส่วนราชการกำหนดไว้และที่จะกำหนดในอนาคตตามความเหมาะสมซึงจะมีผลบังคับใช้โดยไม่ จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20.ส่วนราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมต่อ และ/หรือการใช้งาน และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก หรือระงับการเชื่อมต่อ และ/ หรือการใช้งานใดๆ ของผู้ใช้งานที่ล่วงละเมิด หรือพยายามจะล่วงละเมิดกฏระเบียบนี้ของส่วนราชการ

หมวดที่ 3 กฎระเบียบการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

7.ให้ผู้ซึ่งต้องการนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่เกิดผลกระทบกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนรวมของส่วนราชการ

8.การขออนุญาตใช้งานเครือข่ายย่อยหมายเลขไอพี (Subnet) และชื่อโดเมน (Domain Name) ของหน่วยงานใดๆหน่วยงานนั้นจะต้องทำหนังสือขออนุญาตส่งผ่านมายังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนพิจารณาดำเกินการ

9.ส่วนราชการ ไม่อนุญาตให้บุคคลใดกระทากรเคลื่อนย้ายหรือทำการใดๆต่ออุปกรณ์ส่วนกลางโดยพลการเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ส่วนกลางและระบบเครือข่ายของส่วนราชการ ได้

10.การนำเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องทำการลงทะเบียนเครื่องดังกล่าวกับศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลอันได้แก่การขอใช้ชื่อและหมายเลขประจำเครื่อง เช่น หมายเลขไอพี

11.ในกรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบวาเครือข่ายย่อยใดก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบเครือข่าย ส่วนราชการ ศูนย์คอมพิวเตอร์อาจจะจัดการหยุดให้บริการจากอุปกรณ์ของหน่วยงานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจนหกว่าจะมีการแก้ไข ให้ทำงานได้เป็นปกติก่อน

12.เพื่อให้บริการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายระยะไกล หรือระบบโมเด็ม (Modem) ส่วนราชการ เป็นไปได้อย่างทั่วถึงศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับระบบโมเด็มได้หนึ่งการเชื่อมต่อ(Session) ในขณะเวลาเดียวกัน หากฝ่าฝืนจะงดการให้บริการแก่ผู้ใช้งานนั้น


หมวดที่ 4 บทลงโทษ

หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือต่อสมบัติของทางราชการ จะต้องรับโทษตามบทลงโทษต่อไปนี้

5.โทษขั้นต้น ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา 30 วัน

6.โทษขั้นกลาง ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา 3 เดือน

7.โทษขั้นสูง ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา 1 ปี

8.โทษขั้นร้ายแรง ระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดไป และหากการละเมิดฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือต่อทรัพย์สินทั้งของราชการอย่างร้ายแรง จะต้องรับโทษตามระเบียบส่วนราชการหรือรับโทษ ตามกฎหมายโดยลำดับต่อไป

Copyright © 2018, โรงพยาบาลขุนตาล 208 หมู่ที่ 12 ถนนเทิง – เชียงของ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-606221,053-606222 แฟ็ก 053-606220.